Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

   
 
 







   
                 
VN:  Soorten die uit Nederland zijn verdwenen
Een soort krijgt deze status pas als het eerste jaar dat niet meer in Nederland werd gebroed tien of meer jaar geleden is en de soort sindsdien geen regelmatige broedvogel meer is.

VNW:  In het wild uit Nederland verdwenen soorten
In het wild uit Nederland verdwenen (geldt alleen voor de kwak), waarvan in gevangenschap een populatie in stand gehouden wordt.

EB:  Ernstig bedreigde soorten
Soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeer zeldzaam zijn.

BE:  Bedreigde soorten
Soorten die sterk zijn afgenomen en zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn en soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeldzaam zijn.

KW:  Kwetsbare soorten
Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn.

GE:  Gevoelige soorten 
Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn.
 


2metdenatuur.nl
is bevriend met


Blauwe kiekendief  GE   Kwak  VNW
Boerenzwaluw  GE   Kwartelkoning  KW
Bontbekplevier  KW   Lachstern  VN
Bonte strandloper  VN   Matkop  GE
Boomvalk  KW   Middelste zaagbek  GE
Brilduiker  GE   Nachtegaal  KW
Draaihals  EB   Nachtzwaluw  KW
Duinpieper  EB   Oeverloper  GE
Dwergmeeuw  EB   Ortolaan  EB
Dwergstern  KW   Paapje  BE
Engelse kwikstaart  BE   Patrijs  KW
Gele kwikstaart  GE   Pijlstaart  BE
Goudplevier  VN   Porseleinhoen  KW
Graspieper  GE   Purperreiger  BE
Grauwe gors  EB   Raaf  GE
Grauwe kiekendief  EB   Ransuil  KW
Grauwe klauwier  BE   Ringmus  GE
Grauwe vliegenvanger  GE   Roerdomp  BE
Griel  VN   Roodhalsfuut  GE
Groene specht  KW   Roodkopklauwier  VN
Grote karekiet BE   Slechtvalk  GE
Grote Mantelmeeuw  GE   Slobeend  KW
Grote stern  BE   Snor  KW
Grote zilverreiger  GE   Spotvogel  GE
Grutto  GE   Steenuil  KW
Hop  VN   Steltkluut  GE
Huismus  GE   Strandplevier  BE
Huiszwaluw  GE   Tapuit  BE
Kemphaan  ------- EB   Tureluur  GE
Kerkuil  KW   Veldleeuwerik  GE
Klapekster  EB   Velduil  EB
Kleine zilverreiger  GE   Visdief  KW
Kleinst waterhoen  VN   Watersnip  BE
Kneu  GE   Wielewaal  KW
Koekoek  KW   Wintertaling  KW
Korhoen  EB   Woudaap  EB
Kortsnavelboomkruiper  GE   Zomertaling  KW
Kramsvogel  GE   Zomertortel  KW
Kuifleeuwerik  EB   Zwarte stern  BE
 


Over de rode lijst:

Bron rode lijst
www.vogelbescherming.nl  lijst 2004

De rode lijst is een lijst van bedreigde vogels. Niet alleen vogels kennen een rode lijst maar ook zoogdieren en planten enz.
De rode lijst wordt een keer in de 10 jaar herzien. Er wordt dan een nieuwe rode lijst gemaakt. Er wordt een vergelijking gemaakt met de vorige lijst. Zo nodig zullen er weer maatregelen genomen worden om de stand van verschillende  soorten op peil proberen te houden.


In 2014 volgt een nieuwe rode lijst

 

 
     
         
                           
     

Op de Blauwe Lijst staan:
1. Nederlandse vogels die op wereldschaal bedreigd zijn;
2. Soorten die overwegend in Europa en Noord-Afrika voorkomen en waarvan minstens een kwart van de Noordwest-Europese populatie of de Oost-Atlantische trekweg in Nederland voorkomt.

Alle soorten van de Blauwe Lijst zijn opgenomen vanwege het internationale belang dat ons land voor ze heeft. Behalve scholekster en blauwborst voldoen de Nederlandse broedvogels op de Blauwe Lijst ook aan een van de criteria voor de Rode Lijst; ze staan dus op beide lijsten. De soorten die vanwege hun status doortrekker en/of wintergast op de Blauwe Lijst staan, komen we niet tegen op de Rode Lijst. De zwarte stern vormt hierop de uitzondering, maar deze soort neemt vanwege de kleine bedreigde broedpopulatie een plaats in op de Rode Lijst. De Blauwe Lijst telt negentien soorten, waarvan er zes ook op de Rode Lijst staan. 

Bij elke soort staat aangegeven of dat internationale belang de Nederlandse broedpopulatie, of de populaties doortrekkende en overwinterende vogels betreft. Bij ‘Europese status’ wordt bij doortrekkers en wintergasten de status als wintervogel gegeven.

Europese status: 

Onbedreigd = Wijd verspreid en geen grote afname
Afnemend = In aantal afnemend, maar meestal wijd verspreid en tenminte 10.000 broedparen
Kwetsbaar = Neemt sterk in aantal af of broedt slechts op enkele plaatsen in Europa
In gevaar = Neemt sterk in aantal af en broedt slechts op enkele plaatsen in Europa en/of broedt hier in zeer gering aantal.

Lokaal = Een winterpopulatie van zeker 40.000 vogels, maar een groot deel daarvan op maximaal 10 lokaties.

 

 
      Soort

Purperreiger
Lepelaar
Kleine zwaan
Kleine rietgans
Kolgans
Grauwe gans
Brandgans
Rotgans
Smient
Toppereend
Nonnetje
Scholekster
Kluut
Grutto
Rosse grutto
Zwarte stern
Blauwborst
Baardmannetje
  Opgenomen als

Broedvogel
Broedvogel
Doortrekker/wintergast
Doortrekker/wintergast
Doortrekker/wintergast
Doortrekker/wintergast/broedvogel
Doortrekker/wintergast
Doortrekker/wintergast
Doortrekker/wintergast
Doortrekker/wintergast
Doortrekker/wintergast
Broedvogel
Broedvogel
Broedvogel
Doortrekker/wintergast
Doortrekker/wintergast
Broedvogel
Broedvogel
  Europese status

Kwetsbaar
In gevaar
Lokaal
Onbedreigd
Onbedreigd
Onbedreigd
Lokaal
Lokaal
Onbedreigd
Lokaal
?
Onbedreigd
Onbedreigd
Kwetsbaar
Lokaal
Afnemend
Onbedreigd
Onbedreigd
 
 

 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl ©
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema